Grond- en reststoffenbank  BRL 9335 1+4

Grond- en reststoffenbank BRL 9335 1+4

De grondbank is gecertificeerd volgens de BRL 9335 protocol 1 + 4  en houdt zich bezig met:

  • bemiddeling van grond transacties
  • de in- en verkoop van grond en bouwstoffen
  • het analyseren / beoordelen van grond en bouwstoffen
  • TOP. verhuur van bedrijventerrein voor opslag van producten
  • inname van grond
  • overname van partijen grond
  • Samenstellen van bijvoorbeeld partijen grond met compost volgens BRL 9335-4. Hiermee kunnen we verschillende poducten produceren, bijvoorbeeld bomengrond, bomenzand of bemeste tuinaarde.
  • Voor brochure of overige informatie mbt de verschillende producten die we aan kunnen bieden, kunt u een mail sturen naar mail adres:  p.kasper@van-lenthe.nl

De bodem

De bodem.... we wonen erop, we werken ermee, we eten er producten van en halen er brandstoffen en andere 'schatten' uit. Dat vinden we allemaal heel gewoon en juist daarom staan we nauwelijks stil bij de grote rol die de bodem in ons dagelijks leven speelt. Toch is ons leven zonder bodem onvoorstelbaar en zelfs onmogelijk.

Bodembeleid

Het rijk moet zorgen voor een goede bodemkwaliteit om duurzaam gebruik van de bodem mogelijk te maken. Het rijk heeft het bodembeleid ontwikkeld, provincies en gemeenten voeren het uit. Zij zijn eerst verantwoordelijken voor de uitvoering en het aanspreekpunt voor specifieke bodemverontreinigingen.VROM is verantwoordelijk voor het bodembeleid en faciliteert de lagere overheden bij de uitvoering van het beleid.

Het bodembeleid onderscheidt ernstig verontreinigde grond, lichtverontreinigde grond en schone bodems. Ernstig verontreinigde grond moet in principe worden gesaneerd, licht verontreinigde grond moet blijvend worden beheerd en schone grond moet schoon blijven. VROM werkt aan nieuw bodembeleid. Het kabinet heeft eind 2003 de zogenoemde bodembeleidsbrief goedgekeurd. Deze brief schetst de contouren van het nieuwe bodembeleid.

Zie ook de projectenpagina.